richtlijnen ongevalsverklaring

Praktische richtlijnen voor het invullen van het formulier 'ongevalsverklaring'

Hieronder een aantal richtlijnen voor het invullen van het aangifteformulier ‘burgerlijke aansprakelijkheid’. Het strikt naleven van deze procedure zal zorgen voor een vlotte administratieve afhandeling van een ongeval. Indien je nieuwe formulieren nodig hebt, kan je deze downloaden.

  • Blad 1 - Ongevalsverklaring

Polisnummer: 5755343
Onderschrijver: IJD vzw, Nederpolder 24, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 235 78 54
Slachtoffer: volledig invullen
Ongeval: inlichtingen betreffende het ongeval invullen en eventueel de rubriek ‘Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid’ (dit is voor schade toegebracht aan een derde/andere persoon).
Een verantwoordelijk leider ondertekent deze ongevalsverklaring.

  • Blad 2 - Geneeskundig getuigschrift

In geval van lichamelijke letsels laat je dit blad invullen door de geraadpleegde geneesheer.
Bezochte instelling: IJD vzw, Nederpolder 24, 9000 Gent, tel. +32 (0)9 235 78 54

  • Blad 3 - Uitgavenstaat

Op dit blad vermeld je alle medische kosten (kosten van dokter, ziekenhuis, apotheek, ...)
De ouders dienen zich nauwgezet te houden aan de hierna vermelde formaliteiten:

-de ouders betalen zelf alle kostennota’s van dokter, ziekenhuis, apotheek

- voor deze kostennota’s wordt door de ouders terugbetaling gevraagd bij de mutualiteit van het slachtoffer: op de uitgavenstaat laten zij het gedeelte ‘attest van de tussenkomst van de mutualiteit’ invullen (kopie’s van de kostennota’s zijn niet nodig).

- voor de kosten waarvoor de mutualiteit geen tussenkomst voorziet (vb apotheekkosten) dienen de ouders de daarvoor voorziene rubriek in te vullen en moeten wel de originele bewijsstukken toegevoegd worden (geen kopie’s)

- onderaan rechts vermelden de ouders het rekeningnummer waarop de tussenkomst van de verzekering dient gestort te worden en plaatsen zij hun handtekening


Zeer belangrijk !!!

1. Een vlugge afhandeling van het dossier wordt bevorderd door blad 1,2 en 3 samen op te sturen naar IJD. Je bent verplicht het ongeval te melden binnen een redelijke termijn, maar je mag wachten tot je alle facturen hebt, vooraleer je deze opstuurt naar IJD. (vb voor een ongeval dat gebeurd is in maart, maar waarvan de laatste ziekenhuisfactuur dateert van september, mag dus gewacht worden tot oktober om de aangifte in te sturen).

2. In tegenstelling tot een instructie op het 1ste blad (die geldt voor scholen) stuur je de volledige aangifte (blad 1,2 en 3) op naar de IJD vzw, Nederpolder 24, 9000 Gent. Na een eerste controle sturen wij dan de aangifte door naar onze verzekeringsmakelaar, het Interdiocesaan Centrum vzw.

Voor alle bijkomende inlichtingen kan je steeds terecht op het secretariaat te Gent, telefoon: +32 (0)9 235 78 55, e-mail: verzekeringen [at] ijd [dot] be